ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการด้านการนำและการพาความร้อน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการด้านการนำและการพาความร้อน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1  ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านไฟล์ประกาศ