ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร 8

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

โครงการปรับปรุงอาคาร 8  จำนวน 1 งาน ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอก เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,187,700.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง