โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 14

15 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.บุญญาพร ดวงสา ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการในครั้งนี้ บรรยากาศภายในงานมีการจัดนิทรรศการลานวัฒนธรรม นิทรรศการสาธิต จำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม จัดนิทรรศการ 4 วิทยาเขต การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย-หญิง) การประกวดส้มตำลีลา และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จากวิทยาเขตขอนแก่น
ข่าว:ภาพ เกศรินทร์ ศรีกัลป์