ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น


ตำแหน่ง สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานธุรการ

พนักงานอาคารสถานที่

พนักงานรักษาความปลอดภัย

วิศวกร


คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก)