ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1  ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คลิกอ่านไฟล์ประกาศ