ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการและเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลดิจิตอลไร้สาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการและเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลดิจิตอลไร้สาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คลิกอ่านประกาศ