ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรและชิ้นส่วนงานระบบราง (เครื่องสแกน 3 มิติ (3D Scanner)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
เพื่อรองรับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรและชิ้นส่วนงานระบบราง
(เครื่องสแกน 3 มิติ (3D Scanner) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง)
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านไฟล์ประกาศ