ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งวัดแรงฉุดลากรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ 980,000.- บาท

SPEC

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน

เสนอแนะวิจารณ์

26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562