ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ระบบ ๔ สี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคา
ซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ระบบ 4 สี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านไฟล์ประกาศ