เผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงห้องเรียนสำหรับช่างซ่อมบำรุงระบบราง

          ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 63 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ นั้น

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้กำหนดราคากลางงานปรับปรุงห้องเรียนสำหรับช่างซ่อมบำรุงระบบราง ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน เรียบร้อยแล้ว

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

คลิกอ่านไฟล์ประกาศ