ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกไมส์เตอร์แมคคาทรอนิกส์และไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ฝึกระบบแมคคาทรอนิกส์และไฟฟ้า จานวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ชุดครุภัณฑ์ฝึกระบบแมคคาทรอนิกส์และไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkc.rmuti.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๓๓๖๓๗๒ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผ่านทางอีเมล์ jarinya.ja@rmuti.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด ภายในวันที่ …………………… โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.kkc.rmuti.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ……………………

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์)

รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

img07375 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น