ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งวัดแรงฉุดลากรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

980,000.- บาท

SPECNEW

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน

เสนอแนะวิจารณ์

22 – 27 มีนาคม  2562