ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดสิ่งปลูกาสร้าง ครั้งที่ 1/2562

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักอา(ศํยเลขที่ 150/70-73 จำนวน 4 หลัง ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 นั้น จึงประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดสิ่งปลุกสร้าง ครั้งที่ 1/2562 (ดังเอกสารแนบดังต่อไปนี้)

ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ครั้งที่ 1/2562