ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ปฎิบัติการสายส่ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ปฎิบัติการสายส่งและสายสัญญาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านไฟล์ประกาศ

คลิกดูราคากลาง