previous arrow
next arrow
Slider

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

 

ช่องทางการให้ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

 

ประกาศ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19)

บริการ Rmuti One Service

 

รอบรั้ววิทยาเขตขอนแก่น

พฤษภาคม 26, 2023 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
พฤษภาคม 26, 2023 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
พฤษภาคม 25, 2023 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบสมบัติของวัสดุทางรางสำหรับงานก่อสร้างทางรถไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 25, 2023 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับแปรรูปสารสกัดจากพืชและสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สุขภาพและเครื่องสำอาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 23, 2023 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาเอก สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
พฤษภาคม 23, 2023 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
พฤษภาคม 25, 2023 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบสมบัติของวัสดุทางรางสำหรับงานก่อสร้างทางรถไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 25, 2023 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับแปรรูปสารสกัดจากพืชและสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สุขภาพและเครื่องสำอาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 18, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 18, 2023 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฎิบัติการเทคโนโลยีการเรียนรู้การพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 16, 2023 ประกาศการขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 42 รายการ
พฤษภาคม 15, 2023 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการระบบบริการการศึกษา จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 11, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 11, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบชาร์จแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 10, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงสนามกีฬาและทำร่องระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 10, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลังข้างแฟลตพักอาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 9, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่องานกราฟิก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 9, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นไฟ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 3, 2023 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลังข้างแฟลตพักอาศัย
พฤษภาคม 3, 2023 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงสนามกีฬาและทำร่องระบายน้ำ
พฤษภาคม 2, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการและโปรแกรมประมวลผลการวัดสำหรับเครื่องมือวัด ๓ มิติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 2, 2023 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 23, 2023 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาเอก สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
พฤษภาคม 23, 2023 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
พฤษภาคม 19, 2023 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่อกล
พฤษภาคม 19, 2023 ประกาศยกเลิกการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่อกล
พฤษภาคม 12, 2023 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
พฤษภาคม 12, 2023 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท สังกัดสาขาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์