previous arrow
next arrow
Slider

ช่องทางการให้ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

 

ประกาศ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19)

บริการ Rmuti One Service

 

รอบรั้ววิทยาเขตขอนแก่น

กรกฎาคม 2, 2022 ประกาศเลื่อนวันและสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มิถุนายน 29, 2022 ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงหลังคาอาคาร 12
มิถุนายน 29, 2022 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มิถุนายน 29, 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มิถุนายน 28, 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐาน หลังโควิดด้วยเศษรฐกิจ BCG (U2T for BCG)
มิถุนายน 28, 2022 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
มิถุนายน 29, 2022 ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงหลังคาอาคาร 12
มิถุนายน 21, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนและกระบวนการปลูกกัญชงอัจฉริยะต้นแบบระดับชุมชน ขนาด 7*20 ตารางเมตร ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 21, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนและกระบวนการเพาะขยายพันธุ์กัญชงอัจฉริยะต้นแบบระดับชุมชน ขนาด 6*15 ตารางเมตร ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 7, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงระบบป้องกันและกราวด์ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งทางรางด้านไฟฟ้าแรงสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 25, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงอาคารสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 25, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างโรงงานเครื่องมือกระบวนการสกัดและแปรรูปเยื่อกัญชงต้นแบบมาตรฐาน GMP ระดับชุมชน ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 25, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างโรงเรือนและกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกัญชงอัจฉริยะต้นแบบระดับชุมชน ขนาด 4*8 ตารางเมตร ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 23, 2022 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนและกระบวนการปลูกกัญชงอัจฉริยะต้นแบบระดับชุมชน ขนาด 7*20 ตารางเมตร ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พฤษภาคม 23, 2022 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนและกระบวนการเพาะขยายพันธุ์กัญชงอัจฉริยะต้นแบบระดับชุมชน ขนาด 6*15 ตารางเมตร ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เมษายน 28, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 28, 2022 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เมษายน 28, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีมาตรวิทยามิติชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 25, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำแบบจุ่ม (2HP x 220V) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมษายน 22, 2022 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ระบบอัตโนมัติและห้องปฏิบัติการไฮดรอลิกส์นิวเมติกส์และการควบคุมอัตโนมัติ สำ หรับงานอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมษายน 20, 2022 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน ศูนย์การเรียนรู้โคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 11, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรกฎาคม 2, 2022 ประกาศเลื่อนวันและสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มิถุนายน 29, 2022 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มิถุนายน 29, 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มิถุนายน 28, 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐาน หลังโควิดด้วยเศษรฐกิจ BCG (U2T for BCG)
มิถุนายน 28, 2022 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
มิถุนายน 27, 2022 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น