previous arrow
next arrow
Slider

ประกาศ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVI-19)

รอบรั้ววิทยาเขตขอนแก่น

ตุลาคม 22, 2020 ประกาศราคากลางงาน CO – WORKING SPACE อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตุลาคม 21, 2020 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตุลาคม 14, 2020 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ตุลาคม 9, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน (ครั้งที่2)
ตุลาคม 9, 2020 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติงานพื้นฐาน (ครั้งที่ 1)
ตุลาคม 8, 2020 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ตุลาคม 22, 2020 ประกาศราคากลางงาน CO – WORKING SPACE อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตุลาคม 9, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน (ครั้งที่2)
ตุลาคม 9, 2020 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติงานพื้นฐาน (ครั้งที่ 1)
กันยายน 24, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน จำนวน 1ชุด
กันยายน 23, 2020 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED)จำนวน 1 ชุด
กันยายน 16, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 16, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ทางเคมีสำหรับบูรณการการเรียนการสอนและวิจัยทางระบบราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 15, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
กันยายน 14, 2020 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด
กันยายน 14, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัตเทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด
กันยายน 14, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 11, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับงานทดสอบ ทางอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
กันยายน 10, 2020 ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 10, 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กันยายน 1, 2020 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ทางเคมีสำหรับบูรณการการเรียนการสอนและวิจัยทางระบบราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
กันยายน 1, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและห้องปฏิบัติงาน ทางคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 14, 2020 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ตุลาคม 8, 2020 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ตุลาคม 8, 2020 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดวิศวกรรมศาสตร์
กันยายน 24, 2020 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
กันยายน 24, 2020 ประกาศผลการสอบคัดเลือบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ
กันยายน 18, 2020 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม