ประกวดราคา งานปรับปรุงกั้นห้องอาคาร 12 ชั้น 2 สาขาวิชาศิลปศาสตร์

          ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 63 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ นั้น

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้กำหนดราคากลางงานปรับปรุงกั้นห้องอาคาร 12 ชั้น 2 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน เรียบร้อยแล้ว

คลิกอ่านไฟล์แบบสรุปราคากลางานก่อสร้างอาคาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ป.ป.ช.1