รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

*************************

1. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์

2. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในถาบันอุดมศึกษาตำแหน่ง อาจารย์

3. รับสัมครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์