ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อรองรับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรและชิ้นส่วนงานระบบราง

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคา        ซื้อครุภัณฑ์เพื่อรองรับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรและชิ้นส่วนงานระบบราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง    จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

คลิกอ่านไฟล์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อรองรับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรและชิ้นส่วนงานระบบราง