เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2562 (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ฉบับที่ 2

1ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ฉบับที่2

2ประกาศเลือกตั้งล่วงหน้า ฉบับที่ 2

3ปฏิทินการเลือกตั้ง2562 ฉบับที่ 2

4 เอกสารใบสมัครกรรมการสภาคณาจารย์ฯ 2562