ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถ 6 ล้ออเนกประสงค์ติดตั้งเครน 5 ตัน พร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถ 6 ล้ออเนกประสงค์ติดตั้งเครน 5 ตัน พร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 45/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นั้น  มหาวิทยาลัย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังนี้

             รถ 6 ล้ออเนกประสงค์ติดตั้งเครน 6 ตัน พร้อมกระเช้า จำนวน 6 คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ฮีโน่ นครราชสีมา จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,837,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  29  พฤษภาคม  2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถ 6 ล้อ