การแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ

14 มิถุนายน 2562 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดเวทีประลองความรู้ การแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ภายใต้แนวคิด Business Digital Challenge เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฯ ได้กล่าวต้อนรับคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านที่ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนโครงการฯนี้และได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 และในวันนี้มีสถาบันให้ความสนใจเข้าร่วม ทั้งหมด 11 แห่ง 17 ทีม ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น โรงเรียนศรีกระนวน วิทยาลัยพงษ์ภิญโญ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพ ไทย-เยอรมัน ทั้งนี้ในปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจฯ เล็งเห็นความสำคัญของความรู้ด้านบริหารธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามยุคสมัย เพื่อให้เยาวชนมีความตื่นตัว ความรอบรู้ จึงได้จัดโครงการฯนี้ เป็นประจำทุกปี
ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ:เกศรินทร์ ศรีกัลป์