Book Fair 2019

10 กรกฎาคม 2562 ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการตลาดนัดการเรียนรู้วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี 2562 (Book Fair 2019) ณ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ โครงการฯ นี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการอ่าน การเรียนรู้ และช่วยในการจัดหาหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ รูปแบบใหม่เข้าห้องสมุด และจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษามีนิสัยรักการอ่าน โอกาสนี้ได้รับเกียติจาก ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค นำเครือข่ายห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นมาจัดแสดง โดยมีหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ เนื่องในวโรกาสกาญจนภิเษก (รัชกาลที่ 9) มาจัดแสดงและเครือข่าย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และยังมี Bannee Librarian Bot KKU Library ร่วมแสดงความน่ารักและร่วมบริการงานห้องสมุดพร้อมทั้ง ผลงานนักศึกษาจิตอาสาช่วยทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อน้อง และศูนย์หนังสือจุฬาฯ มาออกร้านจำหน่ายหนังสือ โอกาสนี้ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ได้มอบรางวัลให้กับนักอ่านดีเด่น และผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาเข้าใช้บริการห้องสมุด

ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา

ภาพ:เกศรินทร์ ศรีกัลป์