แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ (สายสนับสนุน)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ

คลิก แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายสนับสนุน)

คลิก ประกาศแนวทางการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ