มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้ารับการตรวจการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานและเป็นไปตามกรอบกระบวนการด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 โดยมี คณะบริหารธุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมการ เข้ารับการประเมินดังนี้

    วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นผู้ประเมินผลในครั้งนี้ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์  โฆมานะสิน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิภา  พูลผล  และดร.ภาวนา  กิตติวิมลชัย

    วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาและบุคลากร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นผู้ประเมินผลในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขอังคณา แถลงกันฑ์  รองศาสตราจารย์ภรณี  ศิริโชติ  และดร.ภาวนา  กิตติวิมลชัย

    วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาและบุคลากร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นผู้ประเมินผลในครั้งนี้ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญทรี พ่วงสุวรรณ  และดร.ภาวนา  กิตติวิมลชัย

ข่าว : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า / พัชรา กิจใบ

ภาพ : ชมรมนิวมีเดีย / พัชรา กิจใบ / พุทธศักดิ์ กำจร

ดูรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม คลิก