ประกาศราคากลางงานก่อสร้างธนาคารขยะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จ้างก่อสร้างธนาคารขยะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน 213,129.73 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

ประกาศราคากลางธนาคารขยะ

BOQ

แบบรูปรายการ

แบบ (แบบ บก.01)