ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีการทำความเย็นและการอบแห้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาศเชิญชวน