เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคาร 12 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จ้างปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคาร 12 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน 605,675.04 บาท (หกแสนห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สตางค์) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศราคากลาง

BOQ ปรับ

แบบรูปรายการ

แบบ (บก.01)