พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กับ บริษัทน้ำตาลมิตรผล

วันที่ 6 ก.พ.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กับ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ โดย ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศและทีมผู้บริหาร บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ประกอบด้วย รศ.ดร.จิรเดช อู่สวัสดี คุณจุรี นาคทิพวรรณ และคุณกิจพัฒน์ ตระกูลเมธี
ข่าว: ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ: อภิศักดิ์ หาญพิชาญชัย