มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดปฐมนิเทศโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019((โควิด-19) ระยะ 2

30 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดปฐมนิเทศโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ระยะ 2 ณ ห้องประชุมนวราชมงคล อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษเรื่องความเป็นมาและความคาดหวังของโครงการ อว. จ้างงานประชาชนฯ หลังจากนั้นมี การบรรยายพิเศษเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนโดยอาจารย์ ดร.เครือวัลย์ มาลาศรี การเสวนาหัวข้อ ราชมงคลขอนแก่นร่วมพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน โครงการจ้างงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับประชาชนผู้ว่างงานจากสถานการณ์ COVID -19 และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพกำลังแรงงานสมัยใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานด้านต่างๆ ให้แก่แรงงาน วิทยาเขตขอนแก่นได้ดำเนินการพื้นที่จ้างงานจำนวน 39 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น 32 ตำบล จังหวัดมหาสารคาม 4 ตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 ตำบลและจังหวัดหนองบัวลำภู 1 ตำบล รวมทั้งสิ้น 345 คน

ข่าว: ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ: วรรณอนงค์ จุฑางกูร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นจัดปฐมนิเทศโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019((โควิด-19) ระยะ 2

โพสต์โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อ วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2020