ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) รายละเอียดดังแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

แบบติดตั้งโครงสร้างป้าย LED

รายละเอียดเฉพาะป้าย LED