ประกาศราคากลางงาน CO – WORKING SPACE อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จ้างก่อสร้าง CO – WORKING SPACE อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน 523,577.59 บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์) ตามประกาศนี้แนบมาพร้อมนี้

ประกาศราคากลาง co-working space