(ร่าง)ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ปวช.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ปวช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายการดังเอกสารแนบนี้

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ปวช.

ร่างประกาศครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ปวช.