ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็น Digital Innovation Library and Information Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็น Digital Innovation Library and Information Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๖๐,๙๓๓.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเก้าร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ประกาศประกวดราคา 25_2564

รายละเอียดครุุภัณฑ์ห้องสมุดครั้งที่ 2