ตารางสอบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564   คลิก

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564   คลิก

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564   คลิก

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564   คลิก