แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาในการขอรับหน่วยกิจกรรมและชั่วโมงจิตอาสาของ กยศ. เป็นกรณีพิเศษ

📢📢แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาในการขอรับหน่วยกิจกรรมและชั่วโมงจิตอาสาของ กยศ. เป็นกรณีพิเศษ 📢📢
📌ให้นักศึกษาเข้าทำการกรอกข้อมูลรายงานการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) สำหรับนักศึกษา เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ด้านหน่วยกิจกรรมนักศึกษาและชั่วโมงจิตอาสา กยศ. โดยมีรายละเอียดแยกตามส่วน ดังนี้
1. นักศึกษาที่กรอกข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สามารถเลือกรับหน่วยกิจกรรมด้านเลือกเข้าร่วมด้านใดด้านหนึ่ง จำนวน 6 หน่วยกิจกรรม หรือ 3 ชั่วโมงจิตอาสา
2.นักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เข็มที่ 1
สามารถเลือกรับหน่วยกิจกรรมด้านเลือกเข้าร่วมด้านใดด้านหนึ่ง จำนวน 6 หน่วยกิจกรรม หรือ เลือกรับชั่วโมงจิตอาสาของ กยศ. จำนวน 6 ชั่วโมง
3.นักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เข็มที่ 2
สามารถเลือกรับหน่วยกิจกรรมด้านเลือกเข้าร่วมด้านใดด้านหนึ่ง จำนวน 6 หน่วยกิจกรรม หรือ เลือกรับชั่วโมง จิตอาสาของ กยศ. จำนวน 6 ชั่วโมง
💻 โดยนักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับหน่วยกิจได้ที่ :