ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และเลื่อนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม