นายยกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ราชมงคลขอนแก่น เยี่ยมชมโครงการระบบรถไฟรางเบาและรถแทรม (TRAM) ณ อาคารฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถไฟ (DEPOT)

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมไพศาล ห์ลีละเมียร อาคาร 18 ชั้น 2 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยอาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรมมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ท่านสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายธารินทร์ ภักดี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น และคณะ ที่ได้เดินทางเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการระบบรถไฟรางเบา แผนการรณรงค์การรับบริจาคโลหิต โดยคาดการณ์ว่าจะเปิดรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาเขตขอนแก่น ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 และประชาสัมพันธ์สินค้า Otop ขอนแก่น จากโครงการ ขอนแก่น Select เพื่อช่วยพยุงคนตัวเล็กฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงโควิด พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการระบบรถไฟรางเบาและรถแทรม (TRAM) รุ่น Hiroden 907 ณ อาคารฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถไฟ (DEPOT)

การลงพื้นที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในครั้งนี้ ท่านสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวชื่นชมยินดีและดีใจที่ได้มาเยือนสถาบันการศึกษาชั้นนำได้มารู้จักความเข้มแข็งด้านวิชาการและงานวิจัย ของ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และได้ให้ความสนใจเยี่ยมชมความก้าวหน้าด้านระบบราง เยี่ยมชมรถแทรม (TRAM) รุ่น Hiroden 907 ณ อาคารฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถไฟ (DEPOT) โดยมีคณะผู้บริหาร และอาจารย์ ดร.ไพรวรรณ เกิดตรวจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการวิจัย “การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบรถไฟฟ้ารางเบาโดยใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศไทย : เพื่อต่อยอดไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรม” จากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอานาคต : เทคโนโลยีระบบราง (Railway) ซึ่งได้รับอนุมัติอุดหนุนทุนวิจัย ต่อเนื่อง 2 ปี ร่วมนำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถาม

พร้อมกันนี้ ท่านสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น ได้ให้แนวคิดเกี่ยว Logistic/Tourism แบบ Outside in ด้วยการจัดการศึกษาดูงานแบบ Business Trip 2 วัน 1 คืน เพื่อชูศักยภาพและภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นในด้าน MICE City ที่มีความพร้อมและเป็นศูนย์กลางแห่งการประชุมสัมมนาในภูมิภาค อีกทั้งขอนแก่นยังได้ชื่อว่าเป็นมหานครแห่งการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงมีโรงแรม ศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ ร้านอาหาร และแหล่งช้อปปิ้งต่าง ๆ ทั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ขอนแก่นมุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อีกทั้งในอนาคตอันใกล้นี้ ขอนแก่นจะมี “Medical Hub”ศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ซึ่งให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความถูกต้องและแม่นยำสูง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทำให้วิทยาเขตขอนแก่น ตอบโจทย์ได้ตรงตามแผนการพัฒนาแบบมุ่งเน้นคลัสเตอร์และการขับเคลื่อนแผนพัฒนา ของ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ต่อไป

ข่าว : ศันสนีย์ ไชยเพีย

ภาพ : พิมพ์ชนก กุลเพ็ง

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/4596530417080277