วิทยาลัยไทยไมซ์สเตอร์ แห่ง มทร.อีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการไทยไมซ์สเตอร์ การผลิตเครื่องดื่มตะวันตก รุ่นที่ 9

🔶🔹 วิทยาลัยไทยไมซ์สเตอร์ แห่ง มทร.อีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการไทยไมซ์สเตอร์ การผลิตเครื่องดื่มตะวันตก รุ่นที่ 9 🔸🔷

✨ วิทยาลัยไทยไมซ์สเตอร์ แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการไทยไมซ์สเตอร์ “ด้านการผลิตเครื่องดื่มตะวันตก รุ่นที่ 9” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2566 ณ RMUTI KKC MEISTER LAB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยมี อาจารย์ ดร.ภูชิสส์ ตันวาณิชกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและชีวภาพ (FOOD and Biological Engineering) ผ่านการอบรมหลักสูตร Meister Food Processing และได้รับรางวัลชนะเลิศ Craft Beer Contest 2020 ให้เกียรติเป็นวิทยากรตลอดการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ในห้วข้อ ความรู้เบื้องต้นของเครื่องดื่มตะวันตก กระบวนการในการผลิตเครื่องดื่มตะวันตก การคำนวณมอลท์ การจัดการฮอพส์ กระบวนการหมักยีสต์ การบรรจุขวด การทดสอบรสชาติเครื่องดื่มคู่กับอาหารตลอดการอบรม และได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจบการอบรมตามหลักสูตร

🥂 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไทยไมซ์สเตอร์ การผลิตเครื่องดื่มตะวันตกในแต่ละรุ่นรับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด แต่ได้รับความนิยมและได้รับความสนใจจากเจ้าของธุรกิจ ร้านอาหาร ผู้ประกอบการงานบริการ และผู้สนใจมากมายหลายสาขาอาชีพ ทุกภาคของประเทศไทย จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 9 และในครั้งนี้ อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมฯ ด้วย บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยมิตรภาพแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์ โดยหลายท่านมองว่าการเข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจและสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้เป็นอย่างดี

🖋 ข่าว : ศันสนีย์ ไชยเพีย
ภาพ : พิมพ์ฤทัย ชัยวิเศษ
กราฟิก : รัตนาวดี ประกายแก้ว

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/pfbid02o5JgKMpxh4HE6C5F5ZJbm7j54oK3DnKrfbPybEaJqwmAUeKpMMXqycy3cS87WBBQl