ศบท. มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAXGIS & LTAX 3000) และโปรแกรมเสริม (PDSTaxPro)

🔶🔹 ศบท. มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAXGIS & LTAX 3000) และโปรแกรมเสริม (PDSTaxPro) 🔸🔷

✨วันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย – เยอรมัน ขอนแก่น ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAXGIS & LTAX 3000) และโปรแกรมเสริม (PDSTaxPro) ในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน จากข้อมูลสำรวจภาคสนามและข้อมูลที่ดิน ประจำเดือน ตามมาตรา 10 เพื่อช่วยในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย”

🌱 โอกาสนี้ อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มอบ อาจารย์ ดร.จิราภา ชาลาธราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย รศ.ดร. ฐิติกานต์ สมบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ หลักสูตรนี้ใช้เวลาในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวม 3 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง ผู้ปฏิบัติงานทำการสำรวจข้อมูลภาคสนามได้ และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปรับปรุงข้อมูลที่ดินประจำเดือนตามมาตรา 10 ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เวอร์ชั่น 4.0 และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีฐานข้อมูลไว้รองรับระบบโปรแกรม LTAX online

🏷 โดยมี อาจารย์วีรพงษ์ จำนงพันธ์ พร้อมคณะวิทยากร จากศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากร โครงการอบรมฯ ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร นักบริหารงานท้องถิ่น นักบริหารงานคลัง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานที่เกี่ยวข้องสนใจเข้ารับการอบรม เพื่อจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ต่อไป

🖋 ข่าว : ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ : พิมพ์ฤทัย ชัยวิเศษ
กราฟิก : รัตนาวดี ประกายแก้ว

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/pfbid0dunMR8zR7229Pfoo48NqxYRJ8PdQh1rnvkxnxMGrTmRCfSzoxPjvHmRgHwU8nLHwl