ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาเอก สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์