ประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศกำหนดการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศกำหนดโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2562 (ลงประกาศ 2 กค 62)

ตารางกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศจัดตั้งศูนย์ป้องปรามกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ป้องปรามกิจกรรมประชุมเชียร์ ประจำปี 2562

กำหนดวัน เวลา และพื้นที่จัดกิจกรรมวันสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2562

การจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ ประจำปี 2562

ข้อปฏิบัติการจอดรถภายในวิทยาเขตขอนแก่น


ประกาศย้อนหลัง

ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2561
1. ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561
2. ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
3. ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ป้องปรามกิจกรรม ประชุมเชียร์ และสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2561
4. ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการจอดรถภายในวิทยาเขตขอนแก่น ช่วงการจัดกิจกรรมฯ