ประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2561

1. ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561

2. ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

3. ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ป้องปรามกิจกรรม ประชุมเชียร์ และสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2561

4. ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการจอดรถภายในวิทยาเขตขอนแก่น ช่วงการจัดกิจกรรมฯ