ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงดาดฟ้าและรางน้ำหลังคา อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย – เยอรมัน ขอนแก่น

                   ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จ้างปรับปรุงดาดฟ้าและรางน้ำหลังคา อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย – เยอรมัน ขอนแก่น และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน 492,327.62 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) นั้น

                 บัดนี้ จึงขอประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงดาดฟ้าและรางน้ำหลังคา อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย – เยอรมัน ขอนแก่น รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศราคากลาง

ราคากลาง