ประกาศราคากลางงานจ้างปรังปรุงห้องน้ำ วิทยาเขตขอนแก่น

                 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จ้างปรังปรุงห้องน้ำ วิทยาเขตขอนแก่น และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน 12,087.586.27 บาท (สิบสองล้านแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) นั้น

                 บัดนี้ จึงประกาศราคากลางงานจ้างปรังปรุงห้องน้ำ วิทยาเขตขอนแก่น รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศราคากลาง

ขออนุมัติราคากลาง