ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  นั้น

            บัดนี้ ผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จำนวน 1 งาน ได้แก่ บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 11,940,000.00 (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา