โครงการสนับสนุนนักประดิษฐ์เพือความเป็นเลิศด้านโครงการสะพานสำหรับระบบขนส่งทางราง

วันที่ 6 กันยายน 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ จัด โครงการสนับสนุนนักประดิษฐ์เพือความเป็นเลิศด้านโครงการสะพานสำหรับระบบขนส่งทางราง เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างทางรางมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาทางความคิดแก่นักศึกษา เกิดการเรียนรู้จาการทำงานจริง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง ปลูกฝังลักษณะนิสัยในการวงแผน และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกด้วย โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มทร.อีสาน นครราชสีมา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้
ข่าว:ภาพ เกศรินทร์ ศรีกัลป์