ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบการซึมผ่านและคุณสมบัติหมอนคอนกรีตอัดแรง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ 995,000.- บาท
ราคากลาง 995,000.- บาท

ประกาศวันที่ 3 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 8 ตุลาคม 2561

เสนอแนะวิจารณ์ได้ที่

เอกสารประกวดราคา
เอกสารประกาศเชิญชวน
SPEC 

หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด