ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติการรับน้ำหนักบรรทุก การทรุดตัว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งบประมาณปี 2562
งบประมาณ 1,421,000.- บาท
ราคากลาง 1,421,000.- บาท

วันที่ประกาศ 3 ตุลาคม 2561
วันสิ้นสุดวิจารณ์ 8 ตุลาคม 2561
เสนอแนะและวิจารณ์ได้ที่
SPEC

เอกสารประกวดราคา
เอกสารประกาศเชิญชวน

หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด