ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การสำรวจเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของรางในงานขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2562
งบประมาณ 950,000.- บาท
ราคากลาง 950,000.- บาท

วันที่ประกาศ 3 ตุลาคม 2561
วันสิ้นสุดวิจารณ์ 8 ตุลาคม 2561
เสนอแนะวิจารณ์ได้ที่

SPEC
เอกสารประกวดราคา
เอกสารประกาศเชิญชวน

หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด