ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางกลของหมอนรางรถไฟคอนกรีตอัดแรง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งบประมาณปี 2562
งบประมาณ 2,995,000.- บาท
ราคากลาง 2,995,000.- บาท

วันที่ประกาศ 3 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดวิจารณ์วันที 8 ตุลาคม 2561
เสนอแนะวิจารณ์ได้ที่

SPEC
เอกสารประกวดราคาเอกสารประกาศเชิญชวน
หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด