ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการสถานีรถไฟจำลอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2562
งบประมาณ 2,467,000.- บาท
ราคากลาง 2,467,000.- บาท

ประกาศวันที่ 8 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดวิจารณ์วันที่ 11 ตุลาคม 2561
เสนอแนะวิจารณ์

SPEC
ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน
ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา
หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด